Patientsäkerhetsberättelse 2018

I enlighet med 3 kap. 10§ patientäkerhetslagen ( 2010:659 ) och SOSFS 2011:9 7 kap § 2 och 3 redovisar Zira AB, Maria Stoltz, leg tandhygienist sitt kavalitets- och patientsäkerhetsarbete under 2018. Detta för att skapa en helhetsbild av vårdgivarens patientsäkerhetsarbete.

Verksamheten består av tandhygienist Maria Stoltz Kunskapsbaserad och ändamålsenlig tandvård. Jag tillhandahåller tandvård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

* Jag efterföljer de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen tagit från
vuxentandvården.
* Jag följer de riktlinjer som den nationella STRAMA-gruppen satt upp
avseende antibiotikaprofylax. Jag kontaktar alltid mina patienters tandläkare
alternativt läkare om ev pc-profylax behövs inför mina behandlingar.
* Jag går fortlöpande på olika fortbildningskurser och tar del av ny
information, rön, från både utbildningar och olika möte med tandläkare och
tandhygienister.
* 2018 genomfördes en röntgenutbildning med efterföljande prov som hölls
av Röntgenutbildarna i Sthlm,
* En uppdatering av HLR är planerat
* Kurskväll hos Saga tandvård om rökavvänjning
* Kurskväll hos tdl Monica Hartmann om pratktisk rtgbildstagning
* Heldagskurs i Malmö som anordnades av Oral B, föreläsning om periimplantit-parodontit, behandlingsstrategier
* 4 tillfällen med träffar av egna företagare tandhygienister där det diskuterades fram olika strategier beträffande hygien, röntgen, men även diskussion av olika patientfall

Säker tandvård
Jag arbetar fortlöpande med att uppdatera olika rutiner för att få en trygg och
säker vård för mina patienter.
Jag arbetar med Almas Q-dents ledningssystem

Mötesrutiner
Under 4-6 ggr/år träffas Helsingborgs egna företagare tandhygienister där det
tas upp olika rutiner för våra verksamheter, olika patientfall diskuteras. Vi
deltar även tillsammans på olika kurser/möten ihop. Går vi separata kursen ges det tillfälle att göra en information om denna till de andra tandhygienisterna.

Rutiner i verksamheten
Ex på viktiga rutiner i verksamheten utifrån ett patientperspektiv
* läkemedelshantering
* hygien
* remisshantering
* journaldokumentation
* risk- och avvikelsehantering
* röntgenskydd
* kemikaliehantering

– Strålskydd och röntgen utefter gällande regler och föreskrifter, röntgenkrage obligatoriskt samt för gravida hänvisar jag till tandläkaren som har blyförkläde
– Läkemedel förvaras i låsta skåp samt låst kylskåp
– Remisser samt remissvar journalförs i respektive patientjournal i programmet Alma. Det finns även pärmar med äldre journalanteckningar från tandläkare och remissvar som sitter i pärmar i låst skåp
– Individuell journaldokumentation görs på varje patient
– Noggrann tvättning av händer och spritning görs inför varje behandling, även handsprit efter patientbehandling. Om man tar av sig handskarna under behandling görs sprittning igen innan nya handskar tas på
– Munskydd som är engångs används för varje patientbehandling
– Kemikaliehantering utförs enligt gällande regler och förordningar
– Jag rapporterar alla avvikelser i både journal och pärm och går igenom de fortlöpande så förbättringar kan göras

Jag arbetar aktivt med att utveckla hygienrutiner. Till hjälp med detta används mitt webbaserade ledningssystem Q-dent , dels aktuell information från Socialstyrelsens rekommendationer SOS 2015:10 och Förening för Vårdhygien, www.sgvh.se

Röntgendiagnostisering
Enligt strålskyddsmyndighetens föreskrifter och förordningar har jag samarbete med tandläkare som innehar ett ledningsansvar för min röntgenutrustning och diagnostisering av vissa röntgenbilder såsom apikala röntgen som kräver en tandläkares kompetens. I första hand konsulterar jag patientens egna tandläkare och om det inte finns kontaktar jag tandläkare som innehar ledningsansvaret för min klinik. Detta ledningsansvar förnyas var 5e år.

Läkemedelshantering
* Läkemedel förvaras i låst skåp el kyl
* Varje år görs en läkemedelsrevision för att sortera bort ev utgångna läkemedel

Jämlik tandvård
* Jag respekterar alla människors lika värde
* Jag respekterar den enskildes människas värdighet, självbestämmande och integritet
* Jag respekterar den enskilda människans behov av trygghet och säkerhet
* Jag visar patienten och närstående omtanke och respekt oavsett kön, ålder, funktionshinder, utbildning social ställning etisk eller religös tillhörighet eller sexuell läggning

Klinikens avvikelsesystem
* Allt vi inte vill ska hända igen räknas som en oväntad händelse
* Alla oväntade händelser dokumenteras i klinikens pärm för avvikelser samt i journal
* Jag analyserar och åtgärdar oväntade händelser samt om behövs tar kontakt med någon av mina samarbetspartners för att diskutera förbättringar
* Vid mötena med privata tandhygienister i Hbg tas avvikelser upp och diskuteras. Detta föra att kontinuerligt utvärdera, förbättra, och effektivisera klinikens arbetsmetoder.

Samverkan
Jag samverkar med följande vårdgivare/vårdutövare för att säkerställa en hög och säker vård
* Käkkirurgen i Hbg
* Tandläkare vid Smile Tandvård, Hbg
* Tandläkare vid Saga Tandvård, Fredrik Petersén, Patrik Wieslander
* Tandläkare Andreas Persson, Tandvårdsgruppen
* Hälsingborgstandläkarna Eddie Nilsson
* Tandläkare Renata Fex, Vikens Folktandvård
* Tandläkare Fredrik Wennerlund
* Tandläkare Monica Hartmann
* Tandläkare Tomas Jennbert, Olympiatandläkarna
* Tandläkare Peyman Ghiasi, Malmö Tandvårdshögskola
* Tågaborgstandläkarna, Kristina Wicklund, Malin Ståhl, Johanna Erkenfeldt
* Tandläkare Anna Olsson, Åstorp
* Tandläkare Dusko Tubin, Åstorp

Maria Stoltz
Verksamhetschef